Palestra sobre Diabetes Mellitus

Terminamos a semana com uma palestra sobre diabetes mellitus sendo exposto pela nossa estagiária Karoleen.